นายชัชวาลย์ กรเกษม
นายก อบต.บางน้ำเปรี้ยว
0 3858 2306

ออนไลน์ 53 คน

เยี่ยมชม 86,848 คน

สภาพสังคม
การศึกษา

- มีโรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง

โรงเรียนบึงเทพยา หมู่ที่ 11
โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 หมู่ที่ 9

- มีโรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง

โรงเรียนสุเหร่าแคราย หมู่ที่ 8

- สถานศึกษาในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว มีอยู่ 4 แห่งดังนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบึงเทพยา หมู่ที่ 11
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 หมู่ที่ 9
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนสุเหร่าแคราย หมู่ที่ 8
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางน้ำเปรี้ยว หมู่ที่ 4

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 7 แห่ง (หมู่ที่ 5,6,7,11,13,14,15)


สถาบันและองค์กรทางศาสนา

- วัด 2 แห่ง

วัดโพธิ์เย็น หมู่ที่ 6
วัดหอคอยราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 4

- มัสยิด 10 แห่ง

มัสยิดอัลคอยรียะห์ หมู่ที่ 7 มัสยิดอิศลาฮุ้ลกุลูบ หมู่ที่ 8
มัสยิดอัลยุสรอแคราย หมู่ที่ 8 มัสยิดดารุ้ลอับรอร หมู่ที่ 8
มัสยิดอะห์หมัดซาซุนลียะห์ หมู่ที่ 9 มัสยิดซีละห์ หมู่ที่ 9
มัสยิดนูรุ้ลอะมีน หมู่ที่ 10 มัสยิดดียาอุ้ลอิสลาม บึงเทพยา หมู่ที่ 11
มัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์ บึงเทพยา หมู่ที่ 11 มัสยิดอัสราบุ้ลย่ามีน ดอนทอง หมู่ที่ 14


การสาธารณสุข

ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบางน้ำเปรี้ยว 1 แห่ง หมู่ที่ 10 มีเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 คน

ศูนย์บริการสาธารณสุข (อสม.) จำนวน 15 แห่ง (หมู่บ้านละ 1 แห่ง)
- ดูแลสุขภาพประชาชน กำจัดพาหะนำโรค ป้องกันโรคติดต่อ
- ส่งเสริมสุขภาพประชาชน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

เปลี่ยนภาษา