นายชัชวาลย์ กรเกษม
นายก อบต.บางน้ำเปรี้ยว
0 3858 2306

ออนไลน์ 45 คน

เยี่ยมชม 86,826 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

การคมนาคมทางบก ระหว่างหมู่บ้านภายในตำบล สภาพถนนส่วนใหญ่เป็น
(1) ถนนลาดยาง

สายหมู่ที่ 3 ฝั่งเหนือ ระยะทาง 935 เมตร สายหมู่ที่ 10 บ้านเทพยาฝั่งเหนือ ระยะทาง 2,880 เมตร
สายหมู่ที่ 16 เข้าบึงกองดำ ระยะทาง 550 เมตรสายหมู่ที่ 14 ระยะทาง 1,900 เมตร
สายหมู่ที่ 2,3,4,5,6,7,8 ระยะทาง 8,700 เมตร(สายหนองจอก-บ้านสร้าง) สายหมู่ที่ 8,10,11,12 ระยะทาง 4,920 เมตร
สายหมู่ที่ 9,12 ระยะทาง 2,900 เมตร สายหมู่ที่ 3,15 ระยะทาง 750 เมตร
สายหมู่ที่ 2,3,4,5,6,7,8,9 ระยะทาง 7,450 เมตรสายหมู่ที่ 15,16,13,12 ระยะทาง 7,515 เมตร
สายหมู่ที่ 12 ระยะทาง 4,500 เมตร

(2) ถนนหินคลุก

สาย หมู่ที่ 2,4,5,6,7,8,9 ระยะทาง 750 เมตรสาย หมู่ที่ 13,12 ระยะทาง 1,500 เมตร
สาย หมู่ที่ 4 เลียบบึงหอคอย ระยะทาง 1,000 เมตรสาย หมู่ที่ 11,14 ระยะทาง 600 เมตร
สาย หมู่ที่ 13,16 (ปลายนา) ระยะทาง 2,300 เมตร สาย หมู่ที่ 10 บ้านเทพยาฝั่งเหนือ ระยะทาง 950 เมตร

(3) ถนนลูกรัง

สาย หมู่ที่ 4 ระยะทาง 700 เมตรสาย หมู่ที่ 7 ระยะทาง 1,020 เมตร
สาย หมู่ที่ 8 ระยะทาง 160 เมตรสาย หมู่ที่ 9 ระยะทาง 1,000 เมตร
สาย หมู่ที่ 14 ระยะทาง 180 เมตร สาย หมู่ที่ 8 ระยะทาง 120 เมตร
สาย หมู่ที่ 12 ระยะทาง 730 เมตร

การคมนาคมทางน้ำ ใช้คลองด้านการเดินทาง ด้านอุปโภคบริโภค และด้านการเกษตรกรรมอุปสรรคของการคมนาคมทางน้ำ เกิดจากลำคลองตื้นเขิน และวัชพืชหนาแน่น

การโทรคมนาคม

การติดต่อสื่อสารภายในหมู่บ้านมีหอกระจายข่าว การติดต่อสื่อสาร ระหว่างหมู่บ้าน,อำเภอ, จังหวัดใช้บริการไปรษณีย์บางน้ำเปรี้ยว,โทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์บ้าน


การไฟฟ้า

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว ปัจจุบันมีไฟฟ้าทั้ง 15 หมู่บ้าน แต่ไม่ครบทุก ครัวเรือน

หมู่ที่ 4 ไม่มีไฟฟ้าใช้ 1 ครัวเรือนหมู่ที่ 7 ไม่มีไฟฟ้าใช้ 1 ครัวเรือน
หมู่ที่ 9 ไม่มีไฟฟ้าใช้ 2 ครัวเรือนหมู่ที่ 10 ไม่มีไฟฟ้าใช้ 1 ครัวเรือน
หมู่ที่ 15 ไม่มีไฟฟ้าใช้ 1 ครัวเรือนโซล่าแซล 3 ราย

1. บ้านน.ส. เปรมฤดี มีแก้ว

2. นางกชกร หะยียะยา

3. นายฟีซา ผันผาย


แหล่งน้ำธรรมชาติ

คลอง 2 สาย

คลองแสนแสบ หมู่ที่ 3,4,5,6,7,8,9 คลองขวาง หมู่ที่ 13,15,16

บึง,หนองและอื่นๆ 15 แห่ง

บึงโขล่ หมู่ที่ 7,10,11,12 บึงตาแทน หมู่ที่ 8
บึงเทพยา หมู่ที่ 12บึงบางสวน หมู่ที่ 4,15,16
บึงกองดำ หมู่ที่ 16,14 บึงบางจาก หมู่ที่ 4,15
บึงหอคอย หมู่ที่ 4 บึงแพรกประไพ หมู่ที่ 5
บึงปรง หมู่ที่ 10 บึงแคราย หมู่ที่ 8
บึง สปก. หมู่ที่ 5,12,13,14,15,16 บึงลำอ้ายสอ หมู่ที่ 8
บึงลาดสะเอ็ด หมู่ที่ 8 บึงขวาง หมู่ที่ 8
บึงนกกระเทศ หมู่ที่ 5,6 บึงชวดด้วน หมู่ที่ 3,4

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

มีบ่อบาดาล 4 แห่ง

สุเหร่าแคราย หมู่ที่ 8วัดโพธิ์เย็น หมู่ที่ 6
บ้านนางสมบัติ ทองเสริม หมู่ที่ 6 บ้านนายบุญธรรม สุดสวาท หมู่ที่ 16

กิจการประปา

ศูนย์ผลิตและบริการน้ำประปา 10 แห่งศูนย์ผลิตและบริการน้ำประปา 1 แห่ง หมู่ที่ 7ระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ 1 แห่ง หมู่ที่ 4
ระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง 8 แห่ง หมู่ที่ 14,16,13,10,9,15,12,11
เปลี่ยนภาษา