นายชัชวาลย์ กรเกษม
นายก อบต.บางน้ำเปรี้ยว
0 3858 2306

ออนไลน์ 60 คน

เยี่ยมชม 86,906 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยวตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดฉะเชิงเทรา ไปตามทางหลวงหมายเลข 0032 สายฉะเชิงเทรา – บางน้ำเปรี้ยว และห่างจากกรุงเทพมหานคร 40 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 22,723 ไร่ หรือ 36.36 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้

แผนที่ตำบลบางน้ำเปรี้ยว


ทิศเหนือติดต่อกับติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง
ทิศใต้ติดต่อกับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ
ทิศตะวันออกติดต่อกับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ
ทิศตะวันตกติดต่อกับติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง


สภาพภูมิประเทศ

สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก มีลำคลองผ่านหลายสาย เหมาะสำหรับ ทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์


สภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศตำบลบางน้ำเปรี้ยวเป็นแบบเขตเมืองร้อน หรืออากาศร้อนชื้น แถบเส้นศูนย์สูตร อุณหภูมิจะสูงเกือบตลอดปี โดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ในเดือนเมษายนจะร้อนที่สุด เดือนที่มีอุณหภูมิต่ำสุดคือเดือนธันวาคม ส่วนฤดูกาลแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล

1. ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่ กลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือน พฤษภาคม โดยมีลมตะวันออกและลมฝ่ายใต้พัดผ่าน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35-37 องศาเซลเซียส เฉลี่ยต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส
2. ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม โดยมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน อุณหภูมิอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31-33 องศาเซลเซียส เฉลี่ยต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,000-1,200 มิลลิเมตรต่อปี จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ย 133 วัน ซึ่งเป็นฤดูกาลที่เหมาะแก่การทำนา
3. ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม–กลางเดือนกุมภาพันธ์ โดนมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน อากาศเย็นและแห้ง อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 30-32 องศาเซลเซียส เฉลี่ยต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนตกโดยเฉลี่ย 50-100 มิลลิเมตรต่อปี ซึ่งเป็นฤดูกาลที่เหมาะแก่การปลูกผัก

ลักษณะของดิน

ลักษณะดินของพื้นที่ตำบลบางน้ำเปรี้ยว เป็นดินเปรี้ยว ดินเหนียว เป็นอุปสรรคในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร แต่เหมาะกับการทำนา


ลักษณะของแหล่งน้ำ

เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ มีคลอง 2 สาย และบึงหนองและอื่น ๆ อีก 19 แห่ง และแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเป็นแหล่งน้ำสาธารณะบึงต้นไทร (ขนาดเล็ก) หมู่ที่ 7 ความจุเก็บกัก 19,500 ลบ.ม.


ลักษณะของไม้และป่าไม้

ข้อมูลด้านป่าไม้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว ไม่มีพื้นที่ป่าไม้ หรือป่าสงวนแห่งชาติ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร


ประชากร

จำนวนประชากรทั้งหมด ณ เดือนกรกฎาคม 2563 จากสำนักทะเบียนอำเภอบางน้ำเปรี้ยว แยกเป็นรายพื้นที่ ดังนี้

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
2หมู่บ้านบางน้ำเปรี้ยว 125 89 214 29
3หมู่บ้านหนองใหญ่ 253 232 485 173
4หมู่บ้านบึงหอคอย 331 338 669 190
5หมู่บ้านโพธิ์เย็น 157 154 311 110
6หมู่บ้านโพธิ์เย็น 135 145 280 93
7 หมู่บ้านแคราย 401 382 783 209
8 หมู่บ้านแคราย 456 472 928 282
9หมู่บ้านลำอ้ายสอ 322 338 660 162
10หมู่บ้านบึงเทพยา 234 232 466 107
11 หมู่บ้านบึงเทพยา 323 305 628 152
12หมู่บ้านบึงเทพยา 375 344 719 180
13 หมู่บ้านคลองขวางบน 202 218 420 96
14หมู่บ้านบึงกองดำ 119 123 242 48
15 หมู่บ้านคลองขวางบน 371 399 770 125
16หมู่บ้านคลองขวางบน 324 305 629 116
รวม4,128 4,076 8,204 2,072
เปลี่ยนภาษา