นายชัชวาลย์ กรเกษม
นายก อบต.บางน้ำเปรี้ยว
0 3858 2306

ออนไลน์ 56 คน

เยี่ยมชม 86,844 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
19 มี.ค. 64คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แชร์  
19 มี.ค. 64คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ แชร์  
19 มี.ค. 64คู่มือสำหรับประชาชน: การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
19 มี.ค. 64คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีป้าย แชร์  
19 มี.ค. 64คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งถมดิน แชร์  
19 มี.ค. 64คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งขุดดิน แชร์  
19 มี.ค. 64คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา แชร์  
19 มี.ค. 64คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 แชร์  
19 มี.ค. 64คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 แชร์  
19 มี.ค. 64คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 แชร์  
19 มี.ค. 64คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 แชร์  
19 มี.ค. 64คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร แชร์  
19 มี.ค. 64คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 แชร์  
19 มี.ค. 64คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม แชร์  
19 มี.ค. 64คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
19 มี.ค. 64คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ แชร์  
19 มี.ค. 64คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล แชร์  
19 มี.ค. 64คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แชร์  
19 มี.ค. 64คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ แชร์  
19 มี.ค. 64คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 25 รายการ
เปลี่ยนภาษา