นายชัชวาลย์ กรเกษม
นายก อบต.บางน้ำเปรี้ยว
0 3858 2306

ออนไลน์ 243 คน

เยี่ยมชม 56,340 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

5 เมษายน 2564 20 ครั้ง ศิริลักษม์ งามศิริ แชร์  

เอกสารแนบ 6 ไฟล์
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ส่วนราชการ 11 มี.ค.64.PDF2.79 MB ดาวน์โหลด
2.ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 2545 ฉบับที่ 23 พ.ศ.2551.pdf908.18 KB ดาวน์โหลด
5.ประกาศจังหวัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน พ.ศ. 2558.pdf265.97 KB ดาวน์โหลด
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2559.pdf135.32 KB ดาวน์โหลด
1.ประกาศเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือก การบรรจุ.pdf118.84 KB ดาวน์โหลด
3.ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดโควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2559.pdf101.80 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา