นายชัชวาลย์ กรเกษม
นายก อบต.บางน้ำเปรี้ยว
0 3858 2306

ออนไลน์ 63 คน

เยี่ยมชม 86,855 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางธวัฒน์ มีสรรพวงศ์

  ปลัดอบต.บางน้ำเปรี้ยว

  0 3858 2306,081-2683003

 • นางสุนีย์ เชยมาน

  รองปลัดอบต.บางน้ำเปรี้ยว

  0 3858 2306 ต่อ 114สำนักปลัด

 • นางสาวศิริลักษม์ งามศิริ

  หัวหน้าสำนักปลัด

  0 3858 2306 ต่อ 114

 • นายคเชนทร์ ศรีสุริยจันทร์

  นิติกร ชำนาญการ

 • นางสาวนฤมล ปิติกูล

  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 • นางสาวอังกาบ งามศิริ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 • นางเครือวัลลิ์ สาตร์เปรม

  นักประชาสัมพันธ์

 • นางสาวรัชนี สุดสวาท

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • นายภานุวัตร สุขเทพ

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • -ว่าง-

  ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

 • นางสาวพรธิรา แหยมเปี่ยม

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • นางสาววรรษชล ศรีใส

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาววราภรณ์ ศรีมี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กองคลัง

 • นางสาววิลาวรรณ ดอนวิชัย

  นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

  0 3858 2306 ต่อ 102

 • นางสาววิลาวรรณ ดอนวิชัย

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • นายวารี ทะเลิงรัมย์

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชง.

 • นางสาวกุลวรีย์ แหยมเปี่ยม

  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

กองช่าง

 • นายปกรณ์ มณฑลอมรสุข

  ผอ.กองช่าง

  0952859544

 • นายดำรงเกียรติ ศรีสมัย

  ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

กองการศึกษาฯ

 • นางสาวกุสุมา ศรีละพันธ์

  ผอ.กองการศึกษาฯ

  03858 2306 ต่อ 104

 • นางสาวสุกัญญา ราษีบุษย์

  นักวิชาการศึกษา

 • นางสาวทาริยา เพิ่มทรัพย์

  ครู คศ.2

 • นางสมพร และอิ่ม

  ครู คศ.2

 • นางสาววิลาวัลย์ มูฮำมัด

  ครู คศ.1

 • นางวรัญญา นิมะบุตร

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • นางสาวสุนิสา สะเลมัน

  พนักงานจ้างทั่วไป ผู้ดูแลเด็ก

กองสวัสดิการสังคม

 • นางณัฐกานต์ สุดสวาท

  ผอ.กองสวัสดิการสังคม

  0 3858 2306

 • นางศิรินญา รุ่งศิริ

  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • นางสาวพนิดา มีสรรพวงศ์

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ตรวจสอบภายใน

 • นักวิชาการตรวจสอบภายในเปลี่ยนภาษา