นายชัชวาลย์ กรเกษม
นายก อบต.บางน้ำเปรี้ยว
0 3858 2306

ออนไลน์ 64 คน

เยี่ยมชม 86,943 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายประสูตร นีซัง

  ประธานสภาอบต.บางน้ำเปรี้ยว

 • นายบุญสม เรืองศิริ

  รองประธานสภาอบต.บางน้ำเปรี้ยวสมาชิกสภา

 • นายอำนาจ ระดมเพ็ง

  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2

 • นายชนวน ระดมเพ็ง

  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2

 • นายชยุต กาญจนเกตุ

  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3

 • นางแป๋ว กิจสอาด

  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3

 • นางสุกันยา เกิดแก้ว

  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4

 • นายนุด กาญจนเกตุ

  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4

 • นายสมบูรณ์ จักขุจันทร์

  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5

 • นายกาศ กาญจนเกตุ

  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5

 • นายธนากร รุ่งศิริ

  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6

 • นายยุทธนา ขำวิไร

  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7

 • นายอิมรอน มะลิเลาะ

  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7

 • นายลัยมาน อับดุลสมัด

  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8

 • นายวินัย เย็นประสิทธิ์

  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8

 • นายปรีชา พูนทรัพย์

  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9

 • นายแสนราชสีห์ งามดี

  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11

 • นายสมชาย ปานพา

  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11

 • นายประทีป บุญประเสริฐ

  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12

 • นายบรรชา กรเกษม

  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13

 • นายศิริพัฒ โตศิริ

  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13

 • นายสมชาย ดะแปรกระเซ็ม

  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14

 • นายภูมิพัฒน์ เลิศสุริยะวัชร

  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14

 • นางทวาย ผ่องสอาด

  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15

 • นางประชุม กรเกษม

  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15

 • นายเรณู พวงระกำ

  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 16

 • นายสัมพันธ์ พันธ์น้อย

  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 16เปลี่ยนภาษา