นายชัชวาลย์ กรเกษม
นายก อบต.บางน้ำเปรี้ยว
0 3858 2306

ออนไลน์ 73 คน

เยี่ยมชม 86,881 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


"พัฒนาเพื่อความสุขของประชาชน"


"พัฒนา" = โครงสร้างพื้นฐาน บริหารการศึกษา
"เพื่อ" = อาชีพที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสวัสดิการสังคม
"ความสุข" = สู่ประชาชนอย่างยั่งยืน
"ประชาชน" = มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
ยุทธศาสตร์อบต.บางน้ำเปรี้ยว


1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา
   1.1 ก่อสร้าง บำรุงรักษาถนน ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค
   1.2 ก่อสร้าง ดูแลบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
   1.3 การจัดระบบผังเมืองให้สอดคล้อง รองรับกับการขยายตวัของเมืองหลวงและ สนามบินสุวรรณภูมิ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการักษาความสงบเรียบร้อย
   2.1 การจัดระเบียบชุมชนและสังคม
   2.2 การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
   2.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ มอย่างยั่งยืน
   3.1 ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและความ ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
   3.2 ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
   3.3 ส่งเสริมงานเฝ้าระวงัและป้องกัน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   3.4 ส่งเสริมการศึกษาวิจัยปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   3.5 การจดัการระบบบำบัดน้ำ เสียขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   4.1 การส่งเสริมการดำเนินงานโดยยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ
   4.2 งานสวัสดิการสังคม
   4.3 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
   4.4 การส่งเสริมการศึกษา
   4.5 การส่งเสริมและบำรุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
   4.6 การสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านนการส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง
   5.1 การส่งเสริมการวางแผน
   5.2 การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การท่องเที่ยวและการขนส่ง
   5.3 การส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
   5.4 การส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร อ5.5 การส่งเสริมและพัฒนาด้านอุตสาหกรรม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
   6.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
   6.2 การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพของประชาชน
   6.3 การปรับปรุงระบบทะเบียนทรัพย์สิน
   6.4 การปรับปรุงและพัฒนารายได้
   6.5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
   6.6 การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
   6.7 การก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน และ การบำรุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้
   6.8 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร


พันธกิจอบต.บางน้ำเปรี้ยว


1. สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้มแข็งและสร้างความเข้มแข็งให้กลไกตรวจสอบภาคประชาชน

2. สร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลังโดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับถ่ายโอนจากการกระจายอำนาจจากหน่วยงานต่างๆ

3. ส่งเสริมสังคมเข็มแข็งมีดุลภาพเป็นสังคมที่มีคุณภาพ มีภูมิปัญญาและการเรียนรู้มีความสมานฉันท์และเอื้ออาทร ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. ดำรงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริโภคเอลดผลกระทบต่อฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สร้างนวัตกรรมจากทรัพยากร ส่งเสริมการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพสร้างความมั่นคงของชุมชน

5. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร สวัสดิการ การอำนวยความสะดวกให้กับประชา ชนและการประสาน ข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ แบบรวดเร็วและชัดเจน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากร
เปลี่ยนภาษา