นายชัชวาลย์ กรเกษม
นายก อบต.บางน้ำเปรี้ยว
0 3858 2306

ออนไลน์ 62 คน

เยี่ยมชม 86,894 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
14 พ.ค. 64เทศบาลตำบลศาลาแดงประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนโควิด-19
14 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
12 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทองการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี 2564
11 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยวประกาศ ก.อบต.ฉช. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล
11 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยวมาตราการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค โควิด 19
11 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยวประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
11 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยวประกาศ ก.อบต.ฉช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ.
11 พ.ค. 64เทศบาลตำบลศาลาแดงรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563
11 พ.ค. 64เทศบาลตำบลศาลาแดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
7 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทองประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2564
6 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติราชการของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยวประกาศโครงสร้างตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
5 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมฯ(ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ 2564
5 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
30 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยวประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา .
30 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทองมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เพิ่มเติม ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา
30 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยวข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
29 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยวข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 22) มีผล 1 พ.ค. นี้เป็นต้นไป
29 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยวประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน
29 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยวแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 จาก ระบบ eplan nacc
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/13 | แสดง 20 จาก 250 รายการ
เปลี่ยนภาษา